De plannen voor de komende jaren

361 keer bekeken 0 comments

Tips en vragen van anderen

Heb jij vragen over aardgasvrij wonen? Stel ze hier! Lees ook de vragen en antwoorden van anderen.

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"18","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-chat","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"197147"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Onze aanpak

We hebben nu een eerste plan om Veenendaal aardgasvrij te maken. En dit plan gaat de komende jaren steeds duidelijker en concreter worden.

Het eerste plan, de Transitievisie Warmte, is in april 2020 vastgesteld. Dit is een "verkenning". In 2021 wordt de eerste formele Transitievisie Warmte gepubliceerd. Daarna werkt de gemeente samen met inwoners en lokale partijen aan plannen per buurt (“wijkuitvoeringsplannen”). Pas met een goed wijkuitvoeringsplan, waarin inwoners en betrokkenen zich herkennen, wordt besloten dat een buurt van het aardgas af gaat.

2020-2021

Een haalbaarheidsonderzoek in elke verkenningswijk

Het onderzoek wijst uit of de technieken voor de buurt haalbaar en betaalbaar zijn. 

Betrekken van bewoners in elke verkenningswijk 

Bewoners van elke verkenningswijk worden in de onderzoeken betrokken. Per buurt  wordt een klankbordgroep samengesteld en worden enquêtes gehouden. Via brieven, online communicatie en bewonersavonden worden bewoners geïnformeerd over de voortgang. 

Ontwerpen van het besluitvormingsproces

Wanneer weten we écht zeker wanneer een wijk van het aardgas af kan? In het besluitvormingsproces leggen we vast wat de voorwaarden voor deze beslissing zijn. De gemeenteraad moet een formeel besluit nemen over het afsluiten van aardgas. Dit wil zij alleen doen als het alternatief gedragen wordt door inwoners en voldoet aan de uitgangspunten “betaalbaar”, “duurzaam” en “betrouwbaar”.

Strategie voor de wijken die niet als eerste verkend worden

In de meeste wijken start geen verkenningsonderzoek. Toch worden ook deze wijken op termijn aardgasvrij. In deze wijken komt een aanpak gericht op voorbereidende maatregelen, zoals isolatie.

Vaststellen van de eerste formele Transitievisie Warmte 

Eind 2021 wordt de eerste officiële Transitievisie Warmte vastgesteld. De bovenstaande punten worden in de officiële visie meegenomen. De Transitievisie zelf wordt daarna om de vijf jaar vernieuwd. 


2022-2023

Het maken van wijkuitvoeringsplannen voor startwijken

Bij een positieve uitkomst van de haalbaarheidsonderzoeken maken we samen met de betrokken partijen en inwoners de wijkuitvoeringsplannen. In het wijkuitvoeringsplan wordt duidelijk:

-Hoe ziet de beste oplossing er uit?
-Wat zijn de kosten en baten voor inwoners, bedrijven en de betrokken partijen? 
-Is er voldoende draagvlak onder inwoners, bedrijven en betrokken partijen?
-Welke subsidies en leningen zijn nodig?
-Hoe organiseren we de uitvoering?
-Wat is de planning?


Het vaststellen van het wijkuitvoeringsplan door de raad

Er wordt een definitief besluit genomen per startwijk wanneer de buurt volledig van het aardgas gaat of wanneer bepaalde besparingen gerealiseerd moeten zijn.

2028-2032

De eerste buurt(en) zijn naar verwachting aardgasvrij.
 

Images

Comment

Twitter

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

Deze website is gemaakt in opdracht van de gemeente Veenendaal.

Cookie settings