Vragen & antwoorden over windenergie nabij Veenendaal

22-04-2021
969 keer bekeken 4 reacties

Wij werken samen met inwoners en ondernemers aan een duurzame toekomst. Als huiseigenaar kun je veel energie besparen en daarmee geld verdienen. Op een investering in dakisolatie, spouwmuurisolatie, vloerisolatie of dubbel glas kun je maar liefst een rendement tot ca. 9% behalen, oftewel laat je geld voor je werken!

Tips en vragen van anderen

Bij het energieloket krijgen we heel veel vragen binnen. Soms willen we een vraag niet alleen beantwoorden, maar juist ervaringen van andere inwoners ophalen.

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"18","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-chat","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"172179"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Bekijk alle vragen of stel zelf een vraag via ons forum

Doe ook mee

Lees meer over energie besparen en het energiezuinig maken van je woning. We hebben inspirerende voorbeeldverhalen van Veenendalers die al succesvol energie besparen. Je kunt ook een warmtescan voor je woning aanvragen.

In Renswoude, Utrechtse Heuvelrug (Overberg) en Ede zijn (voorlopige) zoeklocaties voor windenergie. Windmolens nabij Veenendaal, dat roept ook in Veenendaal veel vragen op. De meest gestelde vragen beantwoorden we hier.

Woensdag 14 april was er een online vragenuur over de plannen voor windmolens nabij Veenendaal. De meeste vragen die vooraf en tijdens het vragenuur zijn gesteld, beantwoorden we hieronder. 

Gemeenten verkennen in het kader van de Regionale Energiestrategie hoe en waar er duurzame energie kan worden opgewekt in de regio. In Renswoude en Overberg zijn voorlopige zoekgebieden voor windenergie. Hier wordt onderzocht of er mogelijk windmolens kunnen worden geplaatst. Deze locaties grenzen aan Veenendaal-West. Op dit moment zijn voor deze voorlopige zoeklocaties nog geen ruimtelijke besluiten genomen over de komst van windenergie. 

Hieronder lees je antwoorden op:
- Vragen over de plannen in Renswoude en Overberg;
- Vragen over gezondheid en hinder;
- Vragen over het proces;
- Vragen over de rol van de gemeente Veenendaal;
- Vragen over bezwaar maken;
- Vragen over alternatieven;
- Vragen over de RES.

Vragen over de windenergie plannen in Renswoude en Overberg

Wat is de status van de plannen in Renswoude (nabij Veenendaal)?

Het gebied in Renswoude grenzend aan Veenendaal-West/Noord, de Emminkhuizerberg, is in de RES Foodvalley aangewezen als (voorlopig) zoekgebied. Voor deze locatie is nog niet besloten over de komst van windenergie. De gemeente Renswoude organiseert in de eerste helft van mei een inwonersbijeenkomst over de RES. Tijdens deze bijeenkomst zijn ook inwoners van Veenendaal welkom. Op het moment dat deze datum bekend is, wordt dit gepubliceerd in het gemeentenieuws in De Rijnpost en op de website www.duurzaamveenendaal.nl. 

 

Wat is de status van de plannen in Overberg (nabij Veenendaal)?

De zone bij het spoor en de snelweg A12, ten noordoosten van Overberg (gemeente Utrechtse Heuvelrug), is een mogelijk voorlopig zoekgebied voor windenergie in de RES voor de regio U16. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een gezamenlijk participatieproces plaatsgevonden met de gemeenten Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede.

In aanvulling op deze participatie heeft het gemeentebestuur van Utrechtse Heuvelrug besloten om nog een extra, gebiedsspecifieke, participatieronde te organiseren, voordat ze besluiten wat binnen het meest kansrijke zoekgebied voor windenergie is. Deze participatieronde is naar verwachting in de maand mei. De inwoners van Overberg en omgeving zullen hiervoor per brief uitgenodigd worden door de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 

Meer informatie is te vinden op de website van RES Kromme Rijnstreek. Als er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn over de onderzoekslocatie Overberg, dan kunt u dat ook hier lezen op onze website.

Wat zijn de plannen in Ede

Lees meer over de plannen in Ede. 
 

Wat zijn zoekgebieden?

Een voorlopig zoekgebied geeft aan waar de mogelijkheden voor de opwek van zonne- en/of windenergie verder worden onderzocht. Voordat daar windturbines en/of zonneparken geplaatst kunnen worden, zijn er nog veel stappen te doorlopen. Dan worden ze vastgelegd in het zogenaamde ruimtelijk beleid van een gemeente, bijvoorbeeld een Omgevingsvisie. Daarop is inspraak mogelijk. Ook is er inspraak mogelijk bij de behandeling van een vergunningaanvraag.


Hoe zijn de zoekgebieden bepaald?

Bij het bepalen van de zoeklocaties is onder meer gekeken naar geldende beperkingen en beleidskaders met betrekking tot landschap, natuur- en milieu, maar ook naar bijvoorbeeld de mogelijkheden van de bestaande energie-infrastructuur. Gemeenten hebben besproken, of gaan nog in gesprek met inwoners en belanghebbenden over waar zon- en windprojecten het best ingepast kunnen worden en waar niet.

 

Hoe groot zijn de windmolens en welk vermogen leveren de windmolens? 

In de RES 1.0 hebben we in principe gerekend met windmolens met een vermogen van 5,6 MW, tenzij anders besloten door gemeenten. Deze molens hebben een rotorblad van 130-150 m. De tiphoogte kan, afhankelijk van de lokale omstandigheden boven de 200 meter zijn. 

 

Waarom zulke hoge windmolens? 

Als de wind 2x zo snel waait haalt de windturbine er 4x zoveel energie uit. En als de wieken twee keer zo groot zijn verviervoudigd de opbrengst. Je kunt dus met minder turbines toe als je ze groter maakt. Ook de hoogte maakt uit. Op grotere hoogte waait het harder, waardoor de wind op grotere hoogte dus meer energie bevat. 

 
Hoe gaan de gemeenten om met weerstand? Als wij als inwoners het allemaal niet willen?

De voors- en tegens van elk plan moeten, net zoals met bedrijventerreinen, de aanleg van wegen of woonwijken goed afgewogen worden. Wat is de invloed op omwonenden, natuur en landschap, het energienetwerk? Wat kost het de samenleving? Uiteindelijk beslist een gemeenteraad en / of provincie na het afwegen van alle belangen.

 

Er is onrust over de plannen. Wat gaat de gemeente Veenendaal doen?

In Veenendaal wordt de RES Foodvalley in mei en juni besproken door de gemeenteraad. Op maandag 17 mei heeft een eerste commissiebespreking plaatsgevonden. Voorafgaand hieraan is op dinsdag 11 mei een inspraakavond georganiseerd.   
Via onze kanalen geven wij informatie over de laatste ontwikkelingen bij de buurgemeenten, de mogelijkheden tot participatie of indienen van bezwaren en de vragen die aan de gemeente worden gesteld. Bij onze buurgemeenten dringen wij aan om inwoners die belanghebbend zijn te betrekken bij de participatieprocessen en net zo te behandelen als hun eigen inwoners. 

2/6: lees de update over de bespreking in de gemeenteraad. 

Wanneer wordt er besloten? Wanneer is duidelijk of er een windmolen komt?

Over de RES besluiten alle gemeenten in juni. In mei vinden de eerste besprekingen plaats in de raadscommissies. In de RES zijn voorlopige zoekgebieden opgenomen. De plannen worden pas concreet in samenspraak met inwoners en belanghebbenden en al dan niet ook al met initiatiefnemers. Samen moet bepaald worden wat de beste plek is, de beste vorm en hoe omwonenden mede-eigenaar kunnen zijn van de projecten. Een besluit of er in de voorlopige zoekgebieden daadwerkelijk een windmolen kan worden gerealiseerd wordt niet nu genomen. Dat is een besluit dat door de gemeente genomen wordt en hangt dus af van lokale processen en nader onderzoek.

Is er een impactanalyse gemaakt van de windmolens op deze locaties? 

Nee. Het zijn voorlopige zoekgebieden die in het vervolg samen met omwonenden en belanghebbenden verder worden onderzocht. Zodra een plan concreter wordt of een initiatiefnemer met een plan komt moeten alle onderzoeken worden uitgevoerd.

Hoe vindt onderzoek plaats of een gebied en haar omgeving geschikt is voor windmolens?

Een voorbeeld hiervoor is bijvoorbeeld de gemeente Barneveld. Hier is een Milieueffectrapportage gemaakt waarin verschillende gebieden zijn onderzocht. Na overleg met inwoners en belanghebbenden is één locatie overgebleven: de Harselaar.


Vragen over gezondheid en hinder

Wat zijn de effecten van het geluid van windmolens op de gezondheid van omwonenden?

De hoeveelheid geluid die een windturbine produceert is afhankelijk van de windsnelheid, de ouderdom en de hoogte van de turbine. Nieuwe windturbines produceren minder geluid. Hogere molens draaien langzamer en maken daardoor minder geluid. In de wet staat dat het geluid van een windturbine gemiddeld per jaar niet meer dan 47 decibel mag zijn, gemeten op de gevel van een woonhuis. ’s Nachts mag dit niet meer dan gemiddeld 41 decibel zijn. Ter vergelijking: een gespreksniveau is 60 decibel, een drukke verkeersweg op 100 meter afstand 80 decibel en een opstijgend vliegtuig op 200 meter hoogte 100 decibel. 

Het RIVM doet onderzoek naar effecten van windturbines op de gezondheid van omwonenden. Uit studie blijkt dat er hinder optreedt voor omwonenden als gevolg van het geluid van de windturbines: hoe sterker het geluid (in dB), hoe groter de hinder ervan. ‘Laagfrequent geluid’ (lage tonen/bromtonen) zorgt daarbij niet voor extra hinder in vergelijking met ‘gewoon’ geluid, zo bleek uit de literatuur. Voor andere gezondheidseffecten zoals slaapverstoring, hart- en vaatziekten en de stofwisseling zijn de resultaten van wetenschappelijk onderzoek niet eenduidig: deze effecten hangen niet duidelijk samen met het geluidniveau, maar soms wel met de hinder. Ten slotte laat de literatuur zien dat omwonenden minder hinder ondervinden van de windturbines als ze betrokken worden bij de plaatsing ervan, er (financieel) voordeel bij hebben of controle kunnen hebben (zoals een knop om de turbine stil te zetten).

Het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  voert momenteel een vragenlijstonderzoek uit naar  de manier waarop mensen risico’s waarnemen van hun leefomgeving, hun leefstijl en van infectieziekten.  Daarvoor is ook een steekproef getrokken van 3500 adressen in de buurt van windparken. De uitkomsten van dat onderzoek komen naar verwachting in de loop van 2021 beschikbaar.

De gemeente volgt deze ontwikkelingen op de voet. Ook volgen we de ontwikkelingen rondom overlast door laagfrequent geluid die in een aantal projecten om een snelle oplossing vragen en waarbij de omgevingsvergunning ontoereikend bleek om inwoners daartegen adequaat te beschermen. In Regio Foodvalley hebben we met alle partijen afgesproken dat we de gezondheid van onze inwoners zwaar laten wegen.

Lees meer over windmolens en gezondheid op de website van het RIVM. Het RIVM doet ook onderzoek naar de effecten van geluid op de gezondheid

De gezondheidseffecten van windmolens zijn toch enorm schadelijk, moeten we wind überhaupt wel willen dichtbij woningen?

 • Omwonenden kunnen hinder en slaapverstoring kunnen ervaren van windmolens. 
 • Om hinder en slaapverstoring te beperken moeten alle windmolens die in Nederland worden gebouwd voldoen aan normen voor geluid.
 • De normen voor windturbinegeluid zijn bovendien relatief streng ten opzichte van die voor andere geluidbronnen, zoals wegverkeersgeluid.
 • Volgens het RIVM zijn er geen aanwijzingen voor een direct verband tussen windturbinegeluid en andere gezondheidseffecten dan hinder en slaapverstoring.
   

Wat zijn de regels over veiligheid? 

In Nederland geldt geen minimaal aan te houden afstand voor een woonwijk, omdat afstand houden niet een doel op zich is. Windmolens (windturbines) mogen in de omgeving van woningen worden gebouwd. Wel gelden er regels om eventuele geluidsoverlast en last van bewegende schaduw te voorkomen.
Voor de vliegveiligheid moeten windturbines of -parken worden voorzien van 'obstakelverlichting'. Momenteel moeten in principe alle windturbines met een tiphoogte hoger dan 150 meter obstakelverlichting hebben.

 

Zijn er verschillen tussen windmolens als het gaat om het produceren van (laagfrequent) geluid? 

U vindt hier meer informatie over geluid bij windmolens. 


Wat zijn de regels voor geluidsoverlast door windmolens?

Geluid van een windmolen kan als hinderlijk worden ervaren door omwonenden. Daarom zijn er regels om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Het geluid van een windmolen mag gemiddeld niet meer dan 47 decibel per jaar zijn bij woningen, gemeten op de gevel.

Overdag is het geluid van windmolens vaak niet te horen, doordat ook veel ander geluid aanwezig is. ’s Nachts is de windmolen beter te horen. Daarom mag het geluid 's nachts niet meer dan gemiddeld 41 decibel zijn. Ter vergelijking: een gespreksniveau is 60 decibel, een drukke verkeersweg op 100 meter afstand 80 decibel en een opstijgend vliegtuig op 200 meter hoogte 100 decibel.
 

 Wat zijn de regels voor slagschaduw?

In de milieuwetgeving zijn voorschriften opgenomen om hinder door slagschaduw te beperken. In de Activiteitenregeling milieubeheer (Activiteitenbesluit) staat hoe vaak en hoe lang per dag de slagschaduw van een windturbine een woning mag raken. Via de vergunning zijn windturbines bijna altijd verplicht voorzien van een stilstandvoorziening. Die schakelt de windturbine uit tijdens de slagschaduw. Een stilstandvoorziening is onder andere nodig als gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag slagschaduw kán optreden. Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid. 
 

Hoeveel korting krijgen mensen met een windmolen in of bij de achtertuin op hun energierekening vanwege hun aandeel (vermindering waarde huis, vermindering woongenot) voor het verminderen van de CO2 uitstoot?

Er is op dit moment geen onderzoek gedaan naar eventuele korting die mensen krijgen bij het plaatsen van en windturbine op hun terrein. Wanneer particulieren een windturbine op hun terrein zetten, maken zij afspraken met de energieleverancier of coöperatie over het delen van de opbrengsten van de windturbine. In hoeverre personen financieel kunnen meeprofiteren van een windmolen verschilt per project op basis van wat men afspreekt.
 

Hoe zit het met de waardevermindering van mijn huis?

In opdracht van het ministerie van EZK is hiernaar onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat tussen 1985-2019 een windmolen gemiddeld voor een waardedaling van 2% van de woning zorgde, binnen een straal van 2km om de windmolen. Lees meer over dit onderzoek naar waardevermindering van huizen.
 

Wie kan voor eventuele overlast aansprakelijk worden gesteld?

In het voortraject kunnen belanghebbenden afspraken maken met de exploitatant om hinder te voorkomen, te minimaliseren of te compenseren. In een omgevingsvergunning worden vervolgens eisen opgenomen waaraan een exploitant van een windmolen moet voldoen. Voldoet hij niet aan de eisen, dan kan een handhavingstraject gestart worden. Schade door overlast is eenvoudiger te bepalen voor hinder waarvoor een normering bestaat (geluid, slagschaduw), dan voor hinder waarvoor geen normering bestaat (laagfrequent geluid en horizonvervuiling). Indien het bevoegd gezag ten onrechte een omgevingsvergunning verleent dan wel verzaakt te handhaven, kan deze aansprakelijk gesteld worden. Dat is wel een lastig traject. In het geval van overheidsaansprakelijkheid is de rechter over het algemeen terughoudend om dat vast te stellen, omdat de overheid ook het algemeen belang behartigt en daarin beleidsvrijheid heeft. Een rechter zal kijken naar onrechtmatigheid, toerekenbaarheid, schade, causaliteit en relativiteit.

Vragen over het proces

Wat is de status van de plannen?

De RES is een strategische verkenning en een beleidsplan. Om de twee jaar wordt de RES geactualiseerd of  herzien op basis van de nieuwste ontwikkelingen.

Op welke termijn (concreet) komt er duidelijkheid over de besluitvorming?

Over de RES besluiten alle gemeenten in juni. In mei vinden de eerste besprekingen plaats in de raadscommissies. In de RES zijn voorlopige zoekgebieden opgenomen. 
De plannen worden pas concreet in samenspraak met inwoners en belanghebbenden en al dan niet ook al met initiatiefnemers. Samen moet bepaald worden wat de beste plek is, de beste vorm en hoe omwonenden mede-eigenaar kunnen zijn van de projecten. Een besluit of er in de voorlopige zoekgebieden daadwerkelijk een windmolen kan worden gerealiseerd wordt niet nu genomen. Dat is een besluit dat door de gemeente genomen wordt en hangt dus af van lokale processen en nader onderzoek.

Welke inspraak is er nog mogelijk?

Een voorlopig zoekgebied geeft aan waar de mogelijkheden voor de opwek van zonne- en/of windenergie verder worden onderzocht. Voordat daar windturbines en/of zonneparken geplaatst kunnen worden, zijn er nog veel stappen te doorlopen. Dan worden ze vastgelegd in het zogenaamde ruimtelijk beleid van een gemeente of provincie, bijvoorbeeld een Omgevingsplan. Daarop is inspraak, beroep en bezwaar mogelijk. Dat geldt ook voor een Omgevingsvergunning.

Wat zijn na het aanwijzen van zoeklocaties de vervolgstappen ?

Een voorlopig zoekgebied geeft aan waar de mogelijkheden voor de opwek van zonne- en/of windenergie verder worden onderzocht. Voordat daar windturbines en/of zonneparken geplaatst kunnen worden, zijn er nog veel stappen te doorlopen. Dan worden ze vastgelegd in het zogenaamde ruimtelijk beleid van een gemeente, bijvoorbeeld een Omgevingsvisie . Daarop is inspraak mogelijk. Ook is er inspraak, beroep en bezwaar mogelijk bij de behandeling van een Omgevingsplan en een vergunningaanvraag.

Houden gemeenten of regio’s onderling rekening met elkaar?

Binnen de regio gaan gemeenten rond de zoekgebieden intensief samenwerken. Dus ook gezamenlijk inwoners uitnodigen als een voorlopig zoekgebied zich uitstrekt over meer gemeenten. Gemeente Veenendaal houdt nauw contact met de gemeente Utrechtse Heuvelrug over de ontwikkelingen.
Na de RES 1.0 kunnen plannen over grensgebieden van regio’s worden opgenomen. Provincies zouden indien gewenst hier een rol in kunnen spelen.

Vragen over de rol van de gemeente Veenendaal

Wat gaat de gemeente doen? Hoeveel invloed heeft de gemeente Veenendaal op de plaatsing van deze windmolens.

•    Op 11 mei was er een inspraakavond voor inwoners
•    De wethouder heeft een oproep gedaan aan buurgemeenten om belangen en zorgen van onze inwoners te betrekken bij de afwegingen rondom de zoekgebieden en deze net zo zwaar te laten wegen als die van de eigen inwoners 

Dit blijven we doen:
•    Informatievoorziening richting eigen inwoners
•    Invloed uitoefenen door mee te doen aan een regionaal proces om een gezamenlijk beeld te krijgen over de energietransitie in relatie tot landschap, natuur, water, woningbouw en acceptatie of draagvlak inwoners:. 

Vanuit ons perspectief moet de inzet vooral worden gericht op maatregelen met een duurzaam karakter op de langere termijn. Windenergie ziet de gemeente Veenendaal vooral als een overbrugging tot de effectieve realisatie van meer duurzame oplossingen. De inzet van windenergie zal naar het oordeel van Veenendaal alleen mogelijk zijn als tenminste is voldaan aan de nu (en in de nabije toekomst) vigerende wet- en regelgeving op het terrein van gezondheid (o.a. geluid en slagschaduw, WHO-normen), veiligheid en natuur en landschap. De gemeente Veenendaal ziet het ook als haar taak om, naast de eigen inbreng via het RES-proces, haar inwoners behulpzaam te zijn bij de bescherming van de voorwaarden op het terrein van gezondheid en veiligheid.

Wat vindt de gemeente Veenendaal van de plannen?

Vanuit ons perspectief moet de inzet vooral worden gericht op maatregelen met een duurzaam karakter op de langere termijn. Windenergie ziet de gemeente Veenendaal vooral als een overbrugging tot de effectieve realisatie van meer duurzame oplossingen. De inzet van windenergie zal naar het oordeel van Veenendaal alleen mogelijk zijn als tenminste is voldaan aan de nu (en in de nabije toekomst) vigerende wet- en regelgeving op het terrein van gezondheid (o.a. geluid en slagschaduw, WHO-normen), veiligheid en natuur en landschap. De gemeente Veenendaal ziet het ook als haar taak om, naast de eigen inbreng via het RES-proces, haar inwoners behulpzaam te zijn bij de bescherming van de voorwaarden op het terrein van gezondheid en veiligheid.
 

Vragen over bezwaar maken

Kan ik nu bezwaar maken? Wat gebeurt er met bezwaren? Wat zijn hiervoor de procedures?

U kan gebruik maken van inspraak op de RES. Er zijn nog geen ruimtelijke juridische procedures gestart rondom windmolens langs de A12, waar u een formeel bezwaar tegen kan indienen.

Hier vindt u meer informatie over de procedures: Inspraak en rechtsbescherming - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

Veenendaal kan toch tegen RES 1.0 Foodvalley stemmen om dit tegen te houden?

Nee. Deze RES is een strategische verkenning. Er zijn voorlopige zoekgebieden opgenomen waar de mogelijkheden voor windenergie wordt verkend. De RES gaat er vanuit dat er niet in alle voorlopige zoekgebieden wind gerealiseerd kan worden. Dit is afhankelijk van nader onderzoek en lokale processen. Een gemeente of een provincie neemt uiteindelijk een besluit hierover na afweging van de diverse belangen.


Vragen over alternatieven

We kunnen toch volstaan met zonne-energie?

Zonnepanelen op daken kunnen niet aan alle vraag voldoen. Zonneweides nemen veel ruimte in, windturbines minder. Zonnepanelen leveren vooral elektriciteit in de zomer en windmolens in de winter (en ook ’s nachts). Een combinatie is daarom het meest geschikt. Zo vullen ze elkaar goed aan, wordt het elektriciteitsnetwerk beter benut, is er een constantere levering van elektriciteit en kunnen hoge kosten voor uitbreiding van het netwerk worden voorkomen. Goedkope opslag van elektriciteit is ook een optie, maar moet nog verder ontwikkeld worden. 
Als gemeente Veenendaal stimuleren we zonne-energie (link: Is er in Veenendaal al geïnventariseerd waar en hoeveel zonnepanelen op daken mogelijk zijn? - Duurzaam Veenendaal) 


Waarom wordt voor de opwek van elektriciteit alleen gefocust op zonne- en windenergie?

De focus ligt op bewezen technieken voor grootschalig opwekken van duurzame energie. Dus op zonne- en windenergie. Als gewacht moet worden op nieuwe technieken, dan lukt het niet de doelen uit het Klimaatakkoord voor 2030 te halen. In kortere tijd moeten we dan meer doen. Kosten zullen hierdoor toenemen. Zowel in het versneld toepassen van duurzame technieken als in de kosten voor het beheersen van de gevolgen van klimaatverandering. 
De RES wordt om de twee jaar geactualiseerd. Zo kunnen nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen. Windmolens en zonnepanelen staat er overigens niet voor eeuwig. In de toekomst zullen ze wellicht plaats maken voor slimmere oplossingen. Tot die tijd hebben we ze nodig.


Waarom kunnen we niet alle windmolens op zee plaatsen?

 • De zee lijkt leeg, maar is dat niet. Ook daar moeten keuzes gemaakt worden wat ten koste gaat van andere gebruiksfuncties zoals scheepvaart, olie en gaswinning, defensie, natuur, en visserij.
 • Ook op zee heeft de plaatsing van windmolens effecten op de natuur: schaaldieren, zeeplanten, vleermuizen en vogels.
 • Belangrijk is ook dat de energie weliswaar op zee wordt opgewekt, maar daar niet wordt gebruikt. Het vergt vele elektriciteitskabels die ook ruimtelijk ingepast moeten worden naar transformatorstations op land.

Waarom geen kerncentrale?

 • Voorgaande kabinetten hebben ambitieus ingezet op het CO2-vrij opwekken en gebruiken van energie. Geen enkele CO2-arme energiebron is bij voorbaat uitgesloten: ook kernenergie niet. 
 • Kernenergie is een optie voor de toekomst. Het klopt dat kernenergie ook CO2-vrije elektriciteitsproductie oplevert. Momenteel produceert de centrale in Borssele jaarlijks zo’n 3,5 TWh.
 • Gezien de tijd die nodig is voor een vergunning en bouwtijden (minimaal 10 jaar) kan nieuwe kernenergie echter niet bijdragen aan de doelstellingen voor 2030 maar mogelijk wel voor de periode daarna. 
 • Gezien bovenstaande termijn voor realisatie is in het Klimaatakkoord geen doelstelling voor kernenergie opgenomen.
 • Momenteel wordt een marktconsultatie uitgevoerd, waarbij gekeken wordt welke partijen onder welke voorwaarden geïnteresseerd zijn om in Nederland een nieuwe kerncentrale te realiseren en welke regio’s interesse daarvoor hebben. 
 • Ook vindt overleg plaats met de kerncentrale in Borssele om te bezien of verlengen van de vergunning technisch en economisch mogelijk is.
   

We kunnen toch volstaan met zonne-energie?

Zonnepanelen op daken kunnen niet aan alle vraag voldoen. Zonneweides nemen veel ruimte in, windturbines minder. Zonnepanelen leveren vooral elektriciteit in de zomer en windmolens in de winter (en ook ’s nachts). Een combinatie is daarom het meest geschikt. Zo vullen ze elkaar goed aan, wordt het elektriciteitsnetwerk beter benut, is er een constantere levering van elektriciteit en kunnen hoge kosten voor uitbreiding van het netwerk worden voorkomen.
Goedkope opslag van elektriciteit is ook een optie, maar moet nog verder ontwikkeld worden.
 

Waarom wordt voor de opwek van elektriciteit alleen gefocust op zonne- en windenergie?

De focus ligt op bewezen technieken voor grootschalig opwekken van duurzame energie. Dus op zonne- en windenergie. Als gewacht moet worden op nieuwe technieken, dan lukt het niet de doelen uit het Klimaatakkoord voor 2030 te halen. In kortere tijd moeten we dan meer doen. Kosten zullen hierdoor toenemen. Zowel in het versneld toepassen van duurzame technieken als in de kosten voor het beheersen van de gevolgen van klimaatverandering. 
De RES wordt om de twee jaar geactualiseerd. Zo kunnen nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen. Windmolens en zonnepanelen staat er overigens niet voor eeuwig. In de toekomst zullen ze wellicht plaats maken voor slimmere oplossingen. Tot die tijd hebben we ze nodig.
 

In Duitsland wordt de overstap naar aardgas gesubsidieerd als ‘schone’ ontwikkeling. Waarom willen we van het aardgas af? 

Aardgas zorgt ook voor CO2 uitstoot. Om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen, is het gebruik van aardgas voor het verwarmen van woningen en tap- en douchewater geen optie meer. 2050 klinkt ver weg. Maar we moeten nu al stappen zetten om van het aardgas af te gaan, willen we dat doel halen. Daarnaast wil het rijk de gaswinning terugdraaien zodat de Groningers veilig kunnen wonen. Daarom is het goed dat we nu snel beginnen met minder aardgas te gebruiken. In Duitsland kiest men voor aardgas als tussenoplossing om de veel meer CO2 uitstotende kolencentrales te vervangen.
 

Hoe zit het met kleine molens en molens zonder wieken? 

Alles wat kan helpen is meegenomen, maar kleine molens en wiekloze windturbines dragen maar zeer beperkt bij aan de grote getallen die we nu nastreven. Om een grote windmolen (5,6 MW) qua opwek te evenaren heb je ongeveer 400 kleine “boerderijmolens” nodig van 15 – 20 meter. Kleine windmolens en andersoortige windturbines zijn geschikt voor particulier/individueel gebruik. Ze dragen niet significant bij aan het opgewekte vermogen in de Regio Foodvalley.

Hoe wordt H2 (waterstof) meegenomen als duurzaam alternatief voor gas? 

Groene waterstofgas en biogas is een mogelijk alternatief, maar de productie is duur en het aanbod is beperkt. Verder ligt het op dit moment meer voor de hand om deze duurzame gassen in te zetten op andere gebieden dan het verwarmen van de gebouwde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de industriële processen die een hoge temperatuur vragen en zwaar vrachtverkeer op de weg of op het water. Voor de duurzame productiewijze van waterstof is veel elektriciteit nodig. Wil je dit groen doen dan zijn er nog meer windmolens en zonnepanelen in het landschap nodig.

Opslag is toch ook een optie?

Goedkope opslag van elektriciteit is in de toekomst een belangrijke aanvulling, maar moet nog verder ontwikkeld worden.
 

Hoe kijkt de Regio Foodvalley naar innovaties? 

In de langetermijnvisie, worden alternatieve manieren van opwek van energie benoemd. In de uitwerking naar RES 2.0 wordt de potentie hiervan op langere termijn nader onderzocht. Daarbij denken we op dit moment bijvoorbeeld aan geothermie en kernenergie, en verbeteringen aan bestaande wind en zon technieken. Hierbij willen we ook in beeld brengen welke kansen we zien voor de periode na 2030 en welke uitgangspunten we hanteren voor de inzet van onder meer kernenergie. Het gebruik van houtige biomassa beperken we tot resthout uit de regio.


Vragen over de RES

In hoeverre is er aandacht voor het gelijk verdelen van lusten en lasten over de bewoners en bedrijven binnen regio, en daarmee tussen gemeenten? 

Dit is een belangrijk gesprek dat in de stuurgroep plaatsvindt. Windmolens staan in een gemeente, maar hebben een uitstraling over meer gemeentes. Bijdragen naar vermogen gaat over het gelijk verdelen van de inspanning gegeven de fysieke mogelijkheden binnen een gemeente. We kijken vanuit het regionale perspectief en alle belangen en dat kan tot gevolg hebben dat de ene gemeente meer wind- en zonne-energie levert dan de andere. Het belangrijkste is de samenwerking. Er wordt gewerkt vanuit de mutual gains approach en dat kan ook betekenen: op welke andere vlakken kan die gemeente die minder duurzame energie levert dan bijdragen? 
 

Wie neemt het besluit over de RES 1.0?

De RES en de bijdrage van alle partijen daarin, leiden stap voor stap tot locaties voor energieprojecten, die uiteindelijk uitgevoerd worden. Maar ook tot keuzes voor de verdeling van duurzame warmte in de regio. Dit raakt de bevoegdheden van de deelnemende gemeenten, de provincie en het waterschap. Daarom besluiten zij over de RES en worden de keuzes die hierin worden gemaakt vastgelegd in (ruimtelijk) beleid. Daarnaast zijn er vele partijen nodig voor de uitvoering van de RES. Ook zij moeten zich kunnen vinden in de keuzes in de RES. De beslissingsbevoegdheid voor individuele projecten voor zonprojecten en windmolens is een verantwoordelijkheid die wordt geregeld via bestemmingsplannen en de omgevingsvergunning van de gemeenten en soms de provincie. En ondernemers zullen rendabel moeten kunnen investeren en netbeheerders moeten deze bronnen kunnen aansluiten.
 

Wat gebeurt er als de gemeenteraad niet instemt met de RES 1.0?

Als de gemeenteraad besluit om niet in te stemmen met de RES, dan zal in het regionale Stakeholderoverleg worden besproken wat daarvan de consequentie is. De gemeenteraad heeft alleen directe invloed op die delen waarvoor de betreffende gemeente bevoegd gezag is. Het niet instemmen met de RES heeft dus geen gevolgen voor de andere overheden binnen het regionale proces. Wanneer ook na goed en onderling regionaal overleg een gemeente onvoldoende naar vermogen bijdraagt, kan uiteindelijk via het Huis van Thorbecke worden opgeschaald. In het uiterste geval kan de provincie of het rijk een inpassingsplan maken.
Bij het aanbieden van de RES aan het Nationaal Programma RES wordt kenbaar gemaakt dat de betreffende gemeente niet heeft ingestemd. In de doorrekening door het Planbureau voor de Leefomgeving wordt hier dan rekening mee gehouden. In de periode naar RES 2.0 zal opnieuw in overleg worden gegaan met de betreffende gemeente, met de intentie om dan tot een gezamenlijke strategie te komen.
 

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

4  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Dick Kers 23-04-21 om 16:12

U vergeet in het stukje geluidshinder waarbij u citeert uit het RIVM rapport te vermelden dat dit gebaseerd is op oude gegevens en dat hetRIVM momenteel een studie uitvoert waarvan de resultaten medio dit jaar bekend worden. Beter op deze resultaten wachyrn

Ook gaat u voorbij aan de problemen die er zijn met laag frekwent geluid bij het windpark aan de N33 in Groningen. Met het daar toegepaste type molen, wat door zijn hoogte minder laag frekwent geluid zo moeten produceren, blijkt het tegebeel waar. Op 45 Hz is een gigantische bromtoon aanwezig. De deskundigen en producent doen onderzoek maar kunnen de oorzaak niet vinden. Eerst wachten tot duidelijk is wat de oorzaak is voordat die dingen hier ook maar overwogen worden.

Moderator^ IL 28-04-21 om 10:36

Beste meneer Kers, we hebben het antwoord op de vraag aangepast.

M.P. de Beus 18-05-21 om 11:42

Uit het hele verhaal maak ik op dat, er aan het ontkomen van de transitie geen sprake meer is. Ik kan me voorstellen dat bedrijven en leveranciers voor alles zijn want daar kan weer aan verdient worden. Of de meerderheid van de inwoners hier ook zo blij mee is moet worden betwijfelt. Zeker als het gaat om de kosten die de gezinnen en verdere inwoners voor dit hele gedoe moeten gaan betalen. Ik schreef hier al eens eens eerder een brief over maar daar krijg je geen antwoordt op. Terwijlk dit voor een ieder toch het aller belangrijkst is. En ook nu weer staat hier niets over in de stukken. We krijgen dus verplicht van het gas af, er worden plannen gemaakt waar geen of nouwelijks invloed op uit te oefenen is en daarna gaat men pas kijken wat het de inwoners/gebruikers gaat kosten. M.a.w we worden als bewoners straks voor het blok gezet en je hebt maar te batalen of je wilt of niet. Ik zou zeggen als je voor de bewoners van de gemeente opkomt je eerst eens een kosten begroting gaat maken hoe hoog de kosten voor een huishouden gaan worden. Maar dit is kennelijk te dom voor woorden. Nochmaals er is maar een ding wat belangrijk is "Wat gaat het mij kosten". In mijn geval al gouw 35000 euro.                                                                              Nieuw kooktoestel, nieuwe pannen, nieuwe centrale verwarming, dubbelglas, muur isolatie, dak isolatie, vloer isolatie, eventueel zonnenpanelen enz. Hoe is een en ander in godsnaam te betalen laat daar de gemeente en de commissies zich eerst maar eens over buigen. Maar nee, je hebt er maar mee te doen en dat is het zelfde als je bekijkt het maar.

 

   

 

 

  

 

Judith Duurzaam Veenendaal 01-06-21 om 13:18

Beste M.P. de Beus, 

Allereerst excuses dat u op een eerdere brief geen antwoord heeft gekregen.
De gemeente Veenendaal heeft als uitgangspunt dat de overstap naar aardgasvrij betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam moet zijn. Ook uit eerste studies die de gemeente Veenendaal heeft laten doen in een aantal wijken, blijkt dat aardgas voorlopig nog de goedkoopste oplossing is. We weten dat er op het gebied van betaalbaarheid dus een grote uitdaging is. In de Transitievisie Warmte maken we de afweging met welke aanpak we de komende jaren aan de slag gaan met de opgave om tegen 2050 aardgas uitgefaseerd te hebben, wat onderdeel is van het landelijk beleid. De Transitievisie Warmte wordt in juni in de gemeenteraad besproken. De betaalbaarheid wordt hierin zeker meegenomen. Hier is onderzoek naar gedaan in de Transitievisie Warmte 0.5, die u ook op onze website kunt vinden.

We hoeven niet van vandaag op morgen onze huizen aardgasvrij te maken. Wel is het belangrijk om nu al aan de slag te gaan met aardgasbesparing. En om zo veel mogelijk voorbereid te zijn op de overstap die we richting 2050 toch moeten gaan maken. Door stap voor stap aan de slag te gaan zullen de kosten naar verwachting lager komen te liggen. Investeringen in isolatie betalen zich in veel gevallen nu al terug en voegen daarnaast het nodige aan comfort en waarde toe aan de woning.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.