Regio

Verduurzaming in Veenendaal staat niet op zichzelf. Onze regio, Regio Foodvalley, heeft een plan om werk te maken van het nationaal klimaatakkoord. Dit plan heet de Regionale Energiestrategie (RES).

Daarnaast grenst Veenendaal aan gemeenten met hun eigen plannen en ambities. Waar Veenendaal inzet op zon op dak, onderzoeken gemeenten zoals Ede windenergie. Dit heeft mogelijk ook effect op Veenendaal.

Goede samenwerking in de regio is kortom onmisbaar.

Met de Regionale Energiestrategie geeft de Regio Foodvalley invulling aan de doelen uit het klimaatakkoord. Regio Foodvalley wil in 2050 energieneutraal zijn. Alle energie die we gebruiken wekken we dan duurzaam op. In 2030 zal er al een grote stap gemaakt zijn dankzij meer zonne- en windenergie.

In Regio Foodvalley hebben veel mensen meegedacht over de regionale energiestrategie: ondernemers, overheden, energiecoöperaties, inwoners, maatschappelijke organisaties en een burgerforum. Een burgerforum heeft advies gegeven over wat inwoners belangrijk vinden bij het opwekken van duurzame energie.

Energie opwek en besparing

De RES richt zich op verschillende thema’s. Zo zal er de komende jaren meer duurzame energie worden opgewekt. Deze wordt opgewekt met zonnepanelen en windmolens, die als het even kan gecombineerd worden (waar mogelijk ook met andere projecten). Zonnepanelen komen zoveel mogelijk op daken te liggen. Het streven is om inwoners en bedrijven uit de omgeving eigenaar of deelnemer te maken van zonne- en windprojecten.

Daarnaast gaat er veel aandacht uit naar energie besparen, bijvoorbeeld door isolatie. Richting 2030 willen we jaarlijks 1,5% energie besparen. Verder gaan we zuinig om met natuur en landbouwgrond, kijken we naar manieren om het elektriciteitsnet uit te breiden, en onderzoeken we alternatieven voor aardgas.

RES 2.0

Regio Foodvalley is op weg naar de RES 2.0 in 2025. Dit is een update van de huidige strategie. Zo'n vernieuwing is nodig vanwege ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de plannen. Denk aan inzichten, innovaties of ervaringen. Elke twee jaar bespreken de gemeenteraad, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap of we op koers liggen.

In Veenendaal zijn alleen windmolens van 20 meter hoogte toegestaan. Er is geen ruimte voor grote windmolens. Gemeente Veenendaal zet daarom in op zon op dak.

Toch krijgen ook wij te maken met windmolens. Voor de regio en veel gemeenten is windenergie belangrijk om gestelde doelen te halen. Het kan zijn dat er windmolens geplaatst worden in de buurt van onze gemeentegrenzen.

Veenendaal is tegen de plaatsing van windmolens die in onze gemeente voor hinder zorgen. Daarom blijven we in gesprek met omringende gemeenten. Ook informeren we onze inwoners zodra er nieuws is rondom windenergie.

Provincies

Provincies Utrecht en Gelderland vernieuwen hun windbeleid. Beide provincies doen een milieu-onderzoek voor locaties in de eigen provincie die misschien geschikt zijn voor windturbines. Dat doen ze met een plan dat precies uitlegt hoe het onderzoek plaatsvindt en wat onderzocht gaat worden.

Op sommige momenten is het als Veenendaler mogelijk je mening te geven. De gemeente geeft het aan wanneer zo'n moment zich voordoet. Dit geldt ook voor plannen van de provincie Gelderland, omdat er ook gebieden worden onderzocht die een effect kunnen hebben in Veenendaal.  Het gaat in provincie Utrecht om locaties in Renswoude en Overberg (Utrechtse Heuvelrug). In Gelderland worden locaties in Ede onderzocht.

Meer informatie vind je op www.provincie-utrecht.nl en www.gelderland.nl.

Gemeenten

Verschillende gemeenten uit onze omgevingen onderzoeken windenergie, of hebben dit gedaan.. Hieronder vind je een status van hun plannen.

  • Renswoude: in 2021 besloot de gemeente niet door te gaan met de plannen voor windenergie. Er zijn momenteel geen concrete plannen.
  • Ede: het proces rondom windmolens is vooralsnog stopgezet. Het doel blijft om straks 22 megawatt aan windenergie op te wekken. De afstandsnormen bepalen de kansen of er een windmolen komt nabij de Veenendaalse bebouwde kom. Deze zijn nog niet vastgesteld.
  • Utrechtse Heuvelrug (Overberg): de gemeente heeft geen concrete plannen meer voor wind. De gemeente zet nu in op zonne-energie.