Regio

Verduurzaming in Veenendaal staat niet op zichzelf. Onze regio, Regio Foodvalley, heeft een plan om werk te maken van het nationaal klimaatakkoord. Dit plan heet de Regionale Energiestrategie (RES).

Daarnaast grenst Veenendaal aan gemeenten met hun eigen plannen en ambities. Waar Veenendaal inzet op zon op dak, onderzoeken gemeenten zoals Ede windenergie. Dit heeft mogelijk ook effect op Veenendaal.

Goede samenwerking in de regio is kortom onmisbaar.

Regio Foodvalley wil de doelen uit het klimaatakkoord halen met de Regionale Energiestrategie. In 2050 moet de regio energieneutraal zijn. Alle energie die we gebruiken wekken we dan duurzaam op. In 2030 zal er al een grote stap gemaakt zijn dankzij meer zonne- en windenergie.

In Regio Foodvalley hebben veel mensen meegedacht over de strategie. Zoals ondernemers, overheden, energiecoöperaties, inwoners, maatschappelijke organisaties en een burgerforum. Een burgerforum heeft advies gegeven over wat inwoners belangrijk vinden bij het opwekken van duurzame energie.

Energie opwek en besparing

De RES richt zich op verschillende thema’s. Zo zal er de komende jaren meer duurzame energie worden opgewekt. Deze wordt opgewekt met zonnepanelen en windmolens, die als het even kan gecombineerd worden (waar mogelijk ook met andere projecten). Zonnepanelen komen zoveel mogelijk op daken te liggen. Het streven is om inwoners en bedrijven uit de omgeving eigenaar of deelnemer te maken van zonne- en windprojecten.

Daarnaast gaat er veel aandacht uit naar energie besparen, bijvoorbeeld door isolatie. Richting 2030 willen we jaarlijks 1,5% energie besparen. Verder gaan we zuinig om met natuur en landbouwgrond, kijken we naar manieren om het elektriciteitsnet uit te breiden, en onderzoeken we alternatieven voor aardgas.

RES 2.0

Regio Foodvalley is op weg naar de RES 2.0 in 2025. Dit is een update van de huidige strategie. Zo'n vernieuwing is nodig vanwege ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de plannen. Denk aan inzichten, innovaties of ervaringen. Elke twee jaar bespreken de gemeenteraad, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap of we op koers liggen.

In Veenendaal zijn alleen windmolens van 20 meter hoogte toegestaan. Er is geen ruimte voor grote windmolens. Gemeente Veenendaal zet daarom in op zon op dak.

Toch krijgen ook wij te maken met windmolens. Voor de regio en veel gemeenten is windenergie belangrijk om gestelde doelen te halen. Het kan zijn dat er windmolens geplaatst worden in de buurt van onze gemeentegrenzen.

Veenendaal is tegen de plaatsing van windmolens die in onze gemeente voor hinder zorgen. Daarom blijven we in gesprek met omringende gemeenten. Ook informeren we onze inwoners zodra er nieuws is rondom windenergie.

Provincies

Provincies Utrecht en Gelderland vernieuwen hun windbeleid. Beide provincies doen een milieu-onderzoek voor gebieden in de eigen provincie die misschien geschikt zijn voor windturbines. Dat doen ze met een plan dat precies uitlegt hoe het onderzoek plaatsvindt en wat ze onderzoeken.

Op sommige momenten kan je als Veenendaler je mening geven. De gemeente geeft aan wanneer zo'n moment zich voordoet. Dit geldt ook voor plannen van de provincie Gelderland, omdat er ook gebieden worden onderzocht die een effect kunnen hebben in Veenendaal. Het gaat in provincie Utrecht om gebieden in Renswoude en Overberg (Utrechtse Heuvelrug). In Gelderland onderzoeken ze gebieden in Ede.

Meer informatie vind je op www.provincie-utrecht.nl en www.gelderland.nl.

Lijst met gebieden voor windenergie

De provincie Utrecht heeft een lijst gemaakt met meest kansrijke gebieden voor windenergie. Op deze lijst staat ook een gebied dat bij onze gemeentegrens ligt. Het gaat om gebied nummer 96, dat ligt bij de A12, Overberg, Veenendaal en Renswoude. We hebben contact met onze buurgemeenten. Zij hebben geen plannen om gebied nummer 96 te gebruiken voor windenergie.

Bekijk hieronder de kaart van de provincie met de gebieden. Vind je de kaart moeilijk te begrijpen? Neem contact op via duurzaam@veenendaal.nl.

Gemeenten

Verschillende gemeenten uit onze omgevingen onderzoeken windenergie, of hebben dit gedaan.. Hieronder vind je een status van hun plannen.

  • Renswoude: in 2021 besloot de gemeente niet door te gaan met de plannen voor windenergie. Er zijn momenteel geen concrete plannen.
  • Ede: het proces rondom windmolens is vooralsnog stopgezet. Het doel blijft om straks 22 megawatt aan windenergie op te wekken. De afstandsnormen bepalen de kansen of er een windmolen komt nabij de Veenendaalse bebouwde kom. Deze zijn nog niet vastgesteld.
  • Utrechtse Heuvelrug (Overberg): de gemeente heeft geen concrete plannen meer voor wind. De gemeente zet nu in op zonne-energie.

Samen met Rijkswaterstaat en 8 Utrechtse gemeenten werken we samen in het OER-project A12 Utrecht. OER staat voor 'opwek energie op rijksvastgoed'. We brengen de geschiktheid in kaart voor de opwek van duurzame energie op rijks- en gemeentegronden van de A12, in het gebied dat zich uitstrekt van Veenendaal tot Woerden. Het gaat om een totale lengte van 55 kilometer. Dit project zit tot het einde van 2024 in de verkenningsfase.

Kijk voor meer informatie op www.energieoprijksgrond.nl.